Kotvičník účinky

Účinky na reprodukční systém

K nejatraktivnějším účinkům kotvičníku patří bezesporu jeho vliv na reprodukční systém a jeho funkce. Rostlina dokonce bývá nazývána rostlinná viagra. Kotvičník zvyšuje libidou mužů i žen, zvyšuje erekci a tvorbu spermií, zvyšuje také hladinu pohlavních hormonů – testosteronu, dehydroepiandrosteronu, dihydrotestosteronu, dehydroepiandrosteron sulfátu a luteinizačního hormonu. Při jeho užívání dochází u zvířat ke zvýšení frekvence páření a zkrácení intervalu mezi jednotlivými ejakulacemi. Účinky kotvičníku na reprodukční systém byly ověřeny ve velkém množství studií na zvířatech; studií na lidech není mnoho, ale také potvrzují tyto účinky. Kotvičník se používá i na podporu růstu svalů. Účinky na reprodukční systém jsou zprostředkovány především obsahem steroidních saponinů v rostlině (zejména protodioscinu) a jejich androgenním účinkem a také antioxidačním působením kotvičníku.

V experimentu na kastrovaných samcích potkanů byl účinek kotvičníku srovnáván s testosteronem. Přestože účinek testosteronu byl silnější, u kastrovaných potkanů došlo po podávání kotvičníku k signifikantnímu zvýšení hmotnosti prostaty a zvýšení intrakavernózního tlaku v penisu. Kotvičník také mírně zvyšoval frekvenci páření a zkracoval interval mezi ejakulacemi.

V další studii na kastrovaných potkanech byl srovnáván účinek kotvičníku a sildenafilu. Účinek kotvičníku byl slabší než u sildenafilu, ale po jeho podávání došlo také k ovlivnění sexuálního
chování a zvýšení erekce a hladiny testosteronu. Kotvičník je tedy možné využít k léčbě erektilní
dysfunkce.

In vitro byl zkoumán účinek extraktu z kotvičníku na kavernózní tkáň králíka. Extrakt byl
králíkům podáván po dobu 8 týdnů, poté byla zkoumána kontraktilita izolované tkáně z penisu. Extrakt z kotvičníku zde měl proerektilní účinek, mechanismem působení bylo pravděpodobně zvýšení produkce NO z endoteliálních buněk a nitrergních nervových zakončení. V experimentu na primátech, králících a potkanech byla zkoumána účinnost kotvičníku v terapii erektilní dysfunkce. Po jeho podávání došlo k vzestupu hladiny pohlavních hormonů v krvi. Kotvičník by tak mohl najít využití v léčbě lehčích případů erektilní dysfunkce a představovat tak účinnou přírodní alternativu syntetických látek.

Významné je také ovlivnění množství a motility spermií v ejakulátu. V experimentu na potkanech došlo po podávání extraktu z kotvičníku v dávce 10 mg/kg ke zvýšení počtu primárních spermatocytů ve varlatech, nižší dávka nebyla účinná. Tohoto vlivu je možné využít při léčbě mužské neplodnosti. 

V experimentu na mláďatech potkanů byl zvířatům podáván extrakt z kotvičníku. Ve srovnání s kontrolní skupinou měla zvířata vyšší tělesnou hmotnost a vyšší hmotnost varlat. Došlo také ke zvýšení průměru semenotvorných kanálků a urychlení spermatogeneze. Zvýšení počtu Leydigových buněk ve varlatech a zvýšení produkce spermií po podávání kotvičníku bylo pozorováno u myší.

V experimentu na samicích potkanů, u kterých byl estradiol valerátem vyvolán syndrom polycystických ovarií (PCO), byl zvířatům podáván extrakt z kotvičníku v dávce 5 či 10 mg/kg. U syndromu PCO dochází ke vzniku drobných cyst ve vaječnících, což je způsobeno tím, že se z nich neuvolňují folikuly. U zvířat léčených kotvičníkem došlo ke zvýšení počtu corpora lutea
(žlutých tělísek) a primárních a sekundárních folikulů a ke snížení počtu cyst ve vaječnících, což
bylo způsobeno luteinizačním a gonadotropním účinkem kotvičníku. Extrakt je tedy možné využít jako alternativu k léčbě cyst ve vaječnících.

 

Antioxidační účinek

Antioxidační účinek kotvičníku byl zkoumán in vitro za použití testů DPPH, ABST, FRAP a inhibice lipoperoxidace kys. linoleové metodou FTC, efekt byl srovnáván s butylhydroxytoluenem (BHT) jako pozitivní kontrolou. Použit byl bulharský přípravek Tribestan, který obsahuje
standardizovaný extrakt z kotvičníku. Přípravek vykazoval signifikantní antioxidační účinek, a to silnější než u BHT. Za antioxidační účinky zodpovídají zejména flavonoidy a polyfenolické
látky. V testu DPPH byla zjištěna pozitivní korelace mezi obsahem fenolických látek a antioxidačním účinkem. Testován byl také účinek proti oxidativnímu
stresu.

V experimentu na potkanech byl zvířatům podáván ethylenglykol jako látka, která
zvyšuje množství oxalátů v moči a hladinu kreatininu, kys. močové a BUN (blood urea nitrogen – dusík močoviny) v krvi. Při současném podávání extraktu z kotvičníku došlo k signifikantnímu snížení exkrece oxalátů, vápníku a fosfátů a k redukci zánětu a poškození tkáně ledvin. Kotvičník také chrání organismus před poškozením jater, ledvin a varlat peroxidací vyvolanou kadmiem. Vhodná je kombinace s vitaminem E.

V experimentu na okounovcích mosambických (Oreochromis mossambicus) byl zjištěn ochranný účinek kotvičníku proti toxickému působení acetaminophenu (paracetamolu). Paracetamol byl podáván v dávce 500 mg/kg, extrakt z kotvičníku 250 mg/kg. Extrakt z kotvičníku chránil játra před oxidativním poškozením a normalizoval hladinu antioxidačních enzymů

 
Diuretický účinek

V experimentu na potkanech byl zjišťován diuretický účinek kotvičníku. Zvířatům byl podáván přípravek Unex, který obsahuje extrakt
z kotvičníku v kombinaci s Boerhaavia diffusa,
v dávce 600 či 800 mg/kg. Účinek byl srovnáván
s furosemidem jako standardem (20 mg/kg). Přípravek Unex signifikantně zvyšoval tvorbu moči
a koncentraci Na+, K+ a Cl− v moči. Výsledek podporuje užívání tohoto přípravku jako diuretika
V dalším experimentu byl zjištěn také preventivní účinek proti tvorbě močových kamenů vyvolané podáváním ethylenglykolu. V experimentu na potkanech byl studován diuretický účinek kotvičníku a kukuřice (Zeamays), efekt byl srovnáván s furosemidem. Extrakt z kotvičníku podaný perorálně v dávce 5 g/kg signifikantně zvyšoval tvorbu moči a koncentraci Na+, K+ a Cl− v moči.

 

Antidiabetický účinek

V experimentu na potkanech s diabetem vyvolaném streptozocinem byl zvířatům podáván extrakt z kotvičníku Tribulus terrestris a Tribulus alatus, účinek byl srovnáván s glibenclamidem jako
standardem. Kotvičník signifikantně snižoval hladinu glukózy a glykovaného hemoglobinu
v krvi, snižoval také hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL-cholesterolu. Účinek
Tribulus alatus byl silnější než u T. terrestris, při jeho podávání došlo dokonce k částečnému napravení poškození β-buněk pankreatu. Nevýhodou podávání T. alatus bylo snížení hladiny
HDL-cholesterolu v krvi, zatímco při podávání T. terrestris došlo k jejímu zvýšení. V experimentu na myších s diabetem vyvolaném podáváním alloxanu snižoval extrakt z kotvičníku hladinu glukózy v krvi a také hladinu triglyceridů a cholesterolu. Došlo také ke zvýšení aktivity
superoxid dismutázy.

 
Hypotenzivní účinek

Kotvičník se v tradiční medicíně používá také k léčbě hypertenze, ale dlouho nebyl znám mechanismus tohoto účinku. V experimentu na 2K1C potkanech s hypertenzí bylo zjištěno, že
extrakt z kotvičníku snižuje aktivitu ACE (angiotenzin konvertující enzym) v aortě, srdci, plicích a zejména v ledvinách a tím způsobuje snížení krevního tlaku. Inhibice aktivity ACE kotvičníkem byla zjištěna i in vitro. Kromě toho kotvičník zvyšuje uvolňování NO z endoteliálních buněk a nitrergních nervových zakončení a uvolňuje hladkou svalovinu cév, což také vede ke snížení krevního tlaku.